Regulamin konkursu „Kto wygra mecz? Wytypuj i wygraj”

Regulamin konkursu „Kto wygra mecz? Wytypuj i wygraj”


I Zasady ogólne

1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę Select Łukasz Czechowski, ul. Łąkowa 35, 44-200 Rybnik, NIP: 651-159-73-96, właściciela domeny i Sklepu Internetowego dbamyosamochod.pl,
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 20.06.2024r. od godz. 17:00 do 21.06.2024r. do godz. 17:00. Wyniki Konkursu będą opublikowane do 25.06.2024 do godziny 23:59:59.
 3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
 4. Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz promowanie marki dbamy o samochód.

 

II Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Kto wygra mecz? Wytypuj i wygraj” opisany w niniejszym Regulaminie;

Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu;

Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, prawidłowe i skuteczne zgłoszenie do Konkursu odpowiedzi konkursowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dodanie odpowiedzi konkursowej jako komentarz pod postem konkursowym na Facebookowym profilu Organizatora;

Post konkursowy na portalu Facebook na profilu Organizatora – przypięty wpis konkursowy na portalu Facebook pod którym należy dodać komentarz w postaci zdjęcia konkursowego.   https://www.facebook.com/dbamyosamochod

Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie „Kto wygra mecz? Podaj dokładny wynik meczu”. Odpowiedź powinna być umieszczona w komentarzu pod przypiętym postem konkursowym.

Odpowiedź musi zawierać ilość goli każdej z drużyn. Pierwsza liczba to ilość strzelonych goli przez Polskę, później przez Austria.

Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Laureatów Konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji:

 • Łukasz Czechowski
 • Paweł Kozielski
 • Magdalena Kleczka

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

 • − zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • − czas odpowiedzi;
 • − poprawność odpowiedzi.

Odpowiedź konkursowa musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • − autorem odpowiedzi musi być Uczestnik;
 • − odpowiedź musi odpowiadać na pytanie „Kto wygra mecz? Wytypuj i wygraj” i musi zawierać dokładny wynik meczu.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać wizerunku osób trzecich, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

 • − zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
 • − wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
 • − stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • − wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 • − zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 • − promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 • − naruszać jakichkolwiek praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marek produktów promocyjnych, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;

 

III Wytyczne i tematyka konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich zainteresowanych tematyką i zasadami konkursu, niezależnie od poziomu zaawansowania.

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem konkursu jest „Kto wygra mecz? Wytypuj i wygraj”. Podaj dokładny końcowy wynik meczu w formacie „POLSKA:AUSTRIA”.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania dostarczyć do Organizatora zgodną z tematyką odpowiedź. Odpowiedź musi zawierać dokładny końcowy wynik meczu Polska-Austria.  

4. Zasady oraz szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w punkcie IV.

IV Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszenie odpowiedzi odbywa się poprzez:

      1) przesłanie odpowiedzi jako komentarz pod postem konkursowym na Facebookowym profilu Organizatora.

https://www.facebook.com/dbamyosamochod

 1. Zgłoszenia można przesyłać do 21.06.2024 r do godz. 17:00
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie i może otrzymać w całym Konkursie tylko jedną nagrodę.
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie odpowiedzi własnego autorstwa.

  5. Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody uprawnionych.

  6. Odpowiedzi niespełniające wymogów nie będą brały udziału w konkursie.

  7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu (sponsora), w tym członkowie jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje poniższe zapisy:
 5. Autorskie prawa  majątkowe  do  odpowiedzi  wraz  z  prawami  zależnymi,  przechodzą  na 

Organizatora w momencie dodania odpowiedzi konkursowej pod postem na portalu Facebook i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania odpowiedzią, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania odpowiedzi w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

 1. a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
 2. b) profil społecznościowy Organizatora (Facebook, Instagram)
 3. c) strona internetowa Organizatora (dbamyosamochod.pl)
 4. d) wprowadzania do obrotu;
 5. e) publicznego wykorzystania.
 6. W przypadku, gdy w odpowiedzi konkursowej znajduje się wizerunek uczestnika – udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora prawa do wizerunku, w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w tym w celu dokonania weryfikacji zgłoszenia do Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu),
 7. Ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;

  D. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw autorskich lub osobistych.

 

V Ocena prac i nagrody

 1. Nadesłane prace będą poddane ocenie komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną oraz nagrodę dodatkową dla wszystkich osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi:

      1) Nagroda główna: Organizer do bagażnika marki HEGGER o wartości 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)     

      2) Nagroda dodatkowa: Kod rabatowy do sklepu dbamyosamochod.pl o wartości -10 zł przy zakupach od 100 zł.

 1. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wyników zostanie ogłoszona do dnia 18.06.2024 r. na profilu facebookowym Organizatora.
 2. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników i zobowiązują się do przekazania przyznanej nagrody w terminie 14 dni.

VI Reklamacje


 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z konkursem.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

        1) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
        2) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
        3) adres korespondencyjny.

  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnik zostanie powiadomiony listem na adres podany w reklamacji lub mailem.

  4. Reklamacje powinny być składane w najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

VII Postanowienia końcowe

1. W terminie 7 dni od opublikowania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię i nazwisko, adres dostawy nagrody na terytorium Polski oraz numer telefonu. Niepodanie powyższych informacji przez zwycięzcę w określonym terminie lub podanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę prawa do nagrody.

2. Organizator zastrzega prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. W razie skorzystania z tego prawa, Organizator poinformuje o nowej treści regulaminu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej.

3. Organizator ma prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

4. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

5. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej fotografii.

Organizator ma prawo do:

      1) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
      2) wykluczenia uczestnika z konkursu,
      3) odmowy przekazania nagrody,
      4) do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody (w przypadku wcześniej przyznanych nagród).

6. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej


VIII Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe osób nagrodzonych będą przetwarzane przez Organizatora – jako administratora danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, w szczególności przyznania i doręczenia nagrody oraz opłacenia podatku, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Organizator może udostępniać zebrane od osoby nagrodzonej dane osobowe firmie kurierskiej. Dane w postaci imienia i nazwiska zwycięzców mogą być udostępniane publicznie na:

      1) profilu społecznościowym Organizatora i Sponsora (Facebook, Instagram).
      2) stronie internetowej Organizatora (www.dbamyosamochod.pl).
      3) drukowanym katalogu Organizatora.

Organizator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu Facebookowym Organizatora lub osobiście w siedzibie Organizatora.

5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją konkursu Organizator przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie oraz przez okres niezbędny do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), bądź też do czasu posiadania udzielonej zgody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie i otrzymanie nagrody.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 32 431 00 85
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl